بازگشت واحد مدلسازي


پس از ارسال فرآیند تولید و نقشه ها همراه با تلورانسهای ماشین کاری توسط واحد مدلسازی و ساخت الگوی ریخته گری به سه روش انجام می پذیرد :

  • مدل پلاستوفوم جهت تولید قطعات با تعداد محدود

  • مدل چوبی جهت تولید قطعات با تعداد متوسط

  • مدل آلومینیومی جهت تولید قطعات با تعداد بالا
صفحه اصلی