بازگشت واحد قالب سازي


در واحد قالبسازي فرآيند كار به صورت پروژه اي و پس از آماده شدن پكيج طراحي، صرت مي گيرد. سرپرستي اين قسمت با نظارت و كنترل دقيق و مرحله اي فرآيند توليد اقدام به ساخت، مونتاژ و تست اوليه قالب مي نمايد و سپس در مرحل كارگاه توليد اقدام به ساخت نمونه هاي قطعه نموده و در صورت تطابق با نقشه، نمونه و مدل اصلي پس از بازرسي فني توسط واحد كنترل كيفي تحويل مشتري مي نمايد.

ساخت و توليد كليه قطعات و مجموعه مطابق با نقشه هاي واحد طراحي مهندسي و از مواد اوليه استاندارد انجام مي پذيرد. همچنين اين كارگاه مجهز به دو دستگاه جرثقيل سقفي 3تن ريلي جهت جابجايي، مونتاژ و تست اولهي قالب ها و قطعات مي باشد.

اين واحد شامل بخش هاي ماشينكاري CNC، ماشينكاري Manual، و قالبسازي مي باشد و عهده دار انجام فعاليت هاي زير مي باشد:

  • خدمات ماشينكاري Manual ( رافينگ)

  • خدمات ماشينكاري CNC ( فينيشينگ)

  • ساخت قطعات و مونتاژ انواع قالبهاي صنعتي بزرگ سنبه ماتريس، پلاستيك، لاستيك، فورج، دايكاست و هات رانر

  • ساخت قالبهاي مركب و مرحله اي

  • انجام عمليات فينيشينگ و تراي اوت

  • سرويس، نگهداري و تعميرات قالبهاي مورد استفاده در كارگاه توليد


ساخت كليه قالبها مطابق نقشه و از مواد استاندارد ساخته مي شود.

 
   
   
 
 
             
 
   
   
   


  

صفحه اصلی