بازگشت واحد پرسکاري


واحد پرسکاری این مجموعه با داشتن پرسنل مجرب در زمینه برشکاری ، پرسکاری ، قالب بندی و جوشکاری با بکارگیری انواع پرس ضربه ای و هیدرولیک جهت توليد قطعات پرسي از 20 تن الي 1000 تن، خدمات پرسکاری جهت انواع تولید را انجام می دهد.

کلیه پرس های این مجموعه مطابق استاندارد کالیبره می باشند.
صفحه اصلی