بازگشت مديريت برنامه ريزي


اين مديريت شامل واحدهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه، كنترل توليد و سفارشات بوده و عهده دار فعاليت هاي زير مي باشد :

 • برنامه ريزي، هدايت و كنترل كليه فعاليتهاي طراحي، ساخت و مونتاژ قالب.

 • برنامه ريزي، هدايت و كنترل توليد.

 • برنامه ريزي، هدايت و كنترل سفارشات.

 • برنامه ريزي و كنترل موجودي.

 • برنامه ريزي و كنترل خدمات جانبي.

 • زمانسجي فرآيند توليد محصولات.

 • برنامه ريزي و كنترل عملكرد كاركنان.

 • برآورد و تهيه گزارش هزينه تمام شده محصولات.

 • تهيه گزارشات دوره اي و بر حسب نياز از ميزان توليد، موجودي انبار، سفارشات، عملكرد كاركنان و ديگر گزارشات لازم مبادي ذيربط.

 • ظرفيت سنجي و اولويت بندي سفارشات توليد.

 • مطالعه، بررسي و برآورد ميزان تجهيزات و امكانات مورد نياز.

صفحه اصلی