بازگشت مديريت كنترل كيفيت


اين مديريت با بهره گيري از استانداردها، دستورالعملها و روشهاي اجرايي مستند كه در سيستم مديريت كيفيت صنعت ( QMS ) مطابق استاندارد ISO9001-2000 تهيه شده، عهده دار انجام فعاليته هاي زير مي باشد :

 • نظارت و كنترل كمي و كيفي كليه اقلام ورودي، در حين توليد و تحويلي به مشتريان.

 • نظارت و ارزيابي دوره اي تأمين كنندگان.

 • نظرسنجي و پيگيري شكايات مشتريان.

 • مستند سازي، پايش و نگهداري سيستم مديريت كيفيت.

 • نظرسنجي و پيگيري شكايات كاركنان.

 • پايش و اندازه گيري دوره اي تجهيزات و ماشين آلات.

 • كاليبراسيون و نگهداري تجهيزات و ابزارآلات اندازه گيري.

 • پايش و كنترل دوره اي قالبها.

 • تهيه و تدوين روشهاي اجرايي و دستورالعملها و ديگر مستندات مورد نياز سيستم.

 • توسعه و بروز رساني مستندات.

 • مطالعه و بررسي، استقرار و توسعه ديگر سيستمهاي مديريت كيفيت.


صفحه اصلی