بازگشت مديريت اداري و مالي


اين مديريت شامل قسمتهاي اداري و مالي مي باشد و در حوزه اداري عهده دار انجام فعاليت هاي زير مي باشد :

  • گزينش، جذب و بكارگيري نيروي مورد نياز.

  • تهيه طرح، برنامه ريزي و اجراي امور اداري، پشتيباني و رفاهي كاركنان.

  • تهيه طرح، برنامه ريزي آموزشي، رشد و توسعه كاركنان و  پايش و اندازه گيري آنها.

  • تهيه و تنظيم گزارش كاركرد كاركنان


در حوزه مالي نيز عهده دار انجام فعاليتهاي زير مي باشد :

  • محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان

  • برنامه ريزي و كنترل منابع و مصارف مالي صنعت بر مبناي اولويت هاي تعيين شده.

  • تنظيم صورت وضعيت مالي و ترازهاي دوره اي.

  • امور مربوط به ديگر پرداختهاي صنعت

  • برآورد قيمت تمام شده محصولات  
صفحه اصلی