بازگشت پيام مدير عامل

مدیریت، فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

بدیهی است هر مجموعه اي برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است.

هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد. خلاقیت یعنی "به کارگیری توانایي های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید".

برای موفق و مؤثر بودن ، توانايی های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق، نگرش و انگیزه های معینی دارد.

وظیفه اصلي يك مدیر، بازاریابی و نوآوری می‌باشد و وظايفي همچون برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، استخدام و کنترل وظايفي هستند كه نشئت گرفته از وظيفه اصلي او مي باشند. 

ما با تكيه بر سالها تجربه فني و بكارگيري علوم مديريتي روز دنيا و استفاده از تخصص، مهارت و توان فني متخصصان خود در زمينه ساخت انواع قالب و قطعه سازي پيشرفته، در راستاي پيشرفت صنعت كشور گامهاي مهم و مؤثري برداشته و همواره در بخش صنعت كشور  و دستيابي به سهم بيشتر بازار در بازار داخلي و بازارهاي بين المللي حرفهاي بسياري براي گفتن داريم
.
صفحه اصلی